...

RODO

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z
wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Yes Color s.c. z
siedzibą w Rzeszowie przy ul. Goździkowej 11 (35-604).
Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Biuro Rachunkowe J.J
z siedzibą w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 33/333 i biurem ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów.

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę,
spośród następujących celów:
• przekazywanie ofert zakupu towaru oferowanego przez Administratora danych
osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• otrzymywanie newslettera – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• korzystania z portalu internetowego – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie
dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
• marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności
przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a
także w związku z realizacją umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji
podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz
wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby
związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w
postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień
klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą dealerom,
firmom wykonawczym, biurom projektowym, firmom spedycyjnym, kurierskim, biurom rachunkowym
oraz sklepom współpracującym ze spółką w celu realizacji zamówienia lub wykonania umowy.
Przekazanie Państwa danych osobowych może nastąpić wyłącznie za Państwa pełną wiedzą
i zgodą, chyba, że wystąpi jedna ze wskazanych poniżej okoliczności:
• przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a
Administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych
na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie
osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania jak również do prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
do prawa do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie
Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub telefonicznie.

6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w
dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres
Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@rzeszow-farby.pl , a wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże zawarcie i
wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

 

Zobacz też:

Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Zastrzeżenia prawne