...

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa
dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy lub
kontaktu e-mail, niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po
wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są
przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
• aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
• aby poinformować Państwa o nowych ofertach,
• do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
• do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,
• do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie:
• Imię i nazwisko,
• Adres e-mail,
• Numer telefonu,

II. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych
1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu www.rzeszow-
farby.pl, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016
roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 są
Grzegorz Stachowicz i Piotr Zaguła, właściciele spółki Yes Color s.c. Podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda użytkownika
udzielana w toku składania zapytania za pomocą formularza lub kontaktu e-mail
umieszczonego na stronie www.rzeszow-farby.pl . Użytkownik w dowolnym momencie
może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub
mailowo na adres: biuro@rzeszow-farby.pl . Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w
zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika
nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z
żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania;
przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane
żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.
Uprawnienia te mogą być realizowane przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na
adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@rzeszow-
farby.pl . W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych
zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość
korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

5. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora
narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa
danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Jesteśmy zobowiązani do zachowania
poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia
umowne.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników
przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one
również tutaj.

 

Zobacz też:

RODO

Polityka plików cookies

Zastrzeżenia prawne